Uşak Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü

Tarla Bitkileri Bölümünde; Tahıllar, Baklagiller, Endüstri Bitkileri, Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Yetiştirme ve Islahı konularında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları koruyan ve tarla bitkileri ile ilgili temel bilgilerle donatılmış Ziraat mühendisleri, Ziraat Yüksek Mühendisleri ve geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Ayrıca, bölge ve yurt genelindeki tarla tarımının problemlerine yönelik çözümler üretmek için projeler yapılmakta ve yürütülmektedir.

 

Bölümün Profili 

Lisans eğitimi boyunca edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerle dayalı olarak tarım sektöründe tarla bitkileri problemlerine çözümler üretebilecek, bu çözümleri iş hayatında kullanabilecek ve ilgili kesimlere iletebilecek ve değişen şartlar karşısında da kendini geliştirebilecek mezunlar yetiştirmektir. Tüm faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği gözeten, kamu ve özel sektördeki karar vericiler ve mezunlarıyla sürekli irtibat kuran ve tarım sektörün karşılaştığı önemli güncel ekonomik problemleri takip ederek kendini yenileyen bir eğitim programı olmaktır.Lisans programı Ziraat Mühendisliği temelini oluşturacak biyoloji, fizyoloji, ekoloji, toprak, yetiştirme teknikleri, tarla deneme teknikleri; Tahıllar-Baklagiller, Endüstri bitkileri, Çayır Mera Yem bitkileri gruplarında yer alan Tarla bitkilerinin yetiştirme tekniği, üretimi ve ıslahına yönelik derslerden oluşmaktadır.

 

Mezun Olduktan Sonra 

Tarla Bitkileri Programı mezunları hem kamu hem de özel sektörde istihdam edilirler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, kamu ve özel sektör bankaları, tarıma dayalı sanayi işletmeleri, tarımsal kooperatifler, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları özellikle tohumculuk sektörü ve sivil toplum örgütleri bu kuruluşlardan önemlileri olarak sıralanabilir. Mezunlar, gelecek vadeden ulusal ve uluslararası tarımsal projelerde araştırıcı, yetiştirici ve danışman olarak yer alabilir ve bu projelere liderlik yapabilirler.

 

 

AKADEMİK YAPIMIZ

Tarla Bitkileri Bölümü akademik olarak aşağıda belirtilen üç anabilim dalından oluşmaktadır.

 

- Tahıllar ve Tane Baklagiller Anabilim Dalı

 Anabilim dalımızda;

Serin iklim tahılları kapsamında ülke tarımının önemli bir kısmını oluşturan Buğday, Apra, Çavdar, Yulaf ve Tritikale,

Sıcak iklim tahılları kapsamında Mısır, Çeltik, Sorgum, Darılar ve Kuş yemleri, Tane Baklagiller kapsamında ise Nohut, Mercimek, Fasulye, Bakla, Börülce ve Bezelye  gibi ürünlerin tarımı, sorunları ve ıslahına yönelik lisans ve yükseklisan düzeyinde çalışmalar yürütülmektedir. 

 

- Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı 

Türkiye’de her yıl 15.5 milyon hektarlık bir alanda bitkisel üretim yapılmaktadır. Yaklaşık olarak, bu alana eşdeğer bir alanda çayır, mera ve yem bitkileri üretimine yönelik faaliyetler sürdürülmektedir. Bu durum Çayır Mera ve Yem Bitkileri  Anabilim Dalının önemini ortaya koymaktadır. Anabilim dalında çayır, mera yem bitkileri üretim alanlarından sürdürülebilir faydalanma, ıslah, yetiştirme, yem bitkilerinin ve yem kaynaklarının tanıtılması; mevcut ve ileriye yönelik projeler hakkında Lisans ve Lisansüstü düzeyde teorik ve pratik bilgiler kazandırılmaktadır.

 

 Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı 

Endüstri bitkileri tarla bitkileri içerisinde milli ekonomimize katkıları yüksek olan önemli kültür bitkilerini kapsayan ve sanayinin gereksinim duyduğu hammaddeyi sağlayan önemli bir grubu oluşturmaktadır. Örneğin, endüstri bitkilerinden pamuk, tütün, haşhaş ve şekerpancarı gibi bitkilerin ürünleri, gerek ham (işlenmeden) gerekse de mamul (işlenmiş) madde olarak dünya pazarlarına ihraç edilmek suretiyle ülkemize döviz akışında büyük bir katma değer yaratmaktadır.

 

Ülkemizde her yıl yaklaşık 2.0 milyon hektar alanda tarımı yapılan endüstri bitkileri; -Yağ Bitkileri, Lif ve Kauçuk Bitkileri ve Nişasta ve Şeker Bitkileri olmak üzere 3 ana grup altında sınıflandırılmaktadır. Anabilim dalında bu üç ana gruba dahil, Dünya ve Ülkemizde tarımı yapılan, ekonomik öneme sahip endüstri bitkilerinin tanıtılması, kullanım alanları, yetiştirme teknikleri ve ıslahı ile mevcut ve ileriye dönük projeler hakkında lisans ve lisansüstü düzeyde teorik ve pratik bilgiler kazandırılmaktadır.

 Bölümümüzde Endüstri bitkileri ABD içinde değerlendirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler; gıda, baharat, ilaç, kozmetik ve şifa vermek amacıyla asırlardan beri kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre yaklaşık 20000 bitki tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır. Ülkemizde 12000'in üzerinde bitki türü bulunmakta ve bu bitkilerden endemik olanların sayısı 3700 civarında olup kullanılan tıbbi bitkilerin sayısı yaklaşık 400 civarındadır. Bununla birlikte Türkiye coğrafi konumu, geniş yüzölçümü, iklim ve bitki çeşitliliği sayesinde tıbbi ve aromatik bitkiler ticaretinde önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca tıbbi ve aromatik bitkilerin standart bir sınıflandırılmasının olmamasının yanında genellikle familyalarına, içerdikleri etken maddelerine, tüketim ve kullanımlarına, yararlanılan organlarına ve farmokolojik etkilerine göre gruplandırılabilirler. Tıbbi bitkilerin son yıllarda gittikçe artan popülaritesi de göz önünde bulundurulduğunda ülkemizin tıbbi bitkiler açısından potansiyeli daha da önem arz etmektedir. Bu bilgiler Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalının önemini daha net ortaya çıkarmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile doğada kaybolmakta olan ve ayrıca endemik bitkilerin yetiştirilmesi, kültüre alınması, tıbbi bitkilerin tanıtılması, tıbbi bitkiler ile ilgili laboratuvar çalışmalarının yapılması, bu bitkilerden elde edilen herba ve drogların insanların kullanıma sunulması ve ürün geliştirme konularında çalışmalar yapılmaktadır.

BÖLÜMÜMÜZDEN MEZUN OLAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİMİZİN GENEL KAZANIMLARI

Bitkisel üretim ve bitki ıslahı konularında donanım kazanmış olan mezunlarımız "Ziraat Mühendisi" unvanını almaya hak kazanırlar. Kamuda Ziraat Mühendisi unvanıyla istihtam edilen tüm pozisyonlarda Tarla Bitkileri Bölümden mezun olanlar çalışabilirler (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Tarım İl ve İlçe

Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri, Üretim İstasyonları, Zirai Karantina Müdürlükleri, Gümrük Kontrol Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri

Genel Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, vd.) Bununla birlikte, çaşitli kamu ve özel bankaların ilgili birimlerinde, özel sektör tarımsal faaliyetlerinden, gıda, tohum ve tohumculuk, un, yağ, yem vs. gibi faaliyet alanlarındaki iletmelerde istihtam olanakları bulunmaktadır. Tarla Bitkileri Bölümünden mezun olanlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesini hak etmeleri durumundan Ziraai İlaç Bayii açma işletme hakkına sahip olurlar.